Procesy Autoimmunizacyjne

Innym zagadnieniem jeśli chodzi o choroby wątroby są procesy autoimmunizacyjne, przebiegające z niekontrolowanym powstawaniem autoprzeciwciał skierowanych przeciwko własnym tkankom. Procesy takie są często wyzwalane lub/i stymulowane przez zakażenia wirusowe HBV i HCV. Stać się to może problemem leczniczym, bowiem leczenie przeciwwirusowe jest całkiem odmiennym od leczenia immunosupresyjnego, a obie te metody w praktyce wykluczają się wzajemnie. Do pełnego obrazu immunizacji należą objawy pozawątrobowe /stawowe, nerkowe, skórne/, nadmiar gammaglobulin, czynnik reumatoidalny oraz obecność autoprzeciwciał: przeciwjądrowych, przeciwmitochondrialnych, przeciwtarczycowych i wielu innych. W badaniach standardowych zawsze podwyższona jest aktywność AlAT, przyspieszone OB.